Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W GÓRAŻDZECH.

WG.VI-7610-6/2010                                                                                                                                                 Gogolin, dnia 09-08-2010
 
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony w dniu 23.07.2010r.  wniosek przez Mo-BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
·        Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych.
Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 115/37 obręb Górażdże , teren górniczy Kopalni Wapienia Górażdże, należącej do Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli,ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.
 
Burmistrz Gogolina zawiadamia, iż dnia 23.07.2010 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 23.07.2010 r. do ww. wniosku załączył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych”.
Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina , zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziołka 30 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.08.09