Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin

WG.VI-7610/21/2010                                                                                                                        Gogolin, dnia 01.12.2010r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony w dniu 29.11.2010r. raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na „Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin” działka nr 382/1 k.m.3, obręb Zakrzów.
 
Inwestor: Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.
Raport wykonało: Biuro Innowacyjno-Wdrożeniowe „Due” Sp.z o.o.
 
Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.
 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami.) Burmistrz Gogolina przeprowadzi w dniu 16 grudnia 2010r. o godzinie 15:30 na Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie rozprawę administracyjną otwartą dla Społeczeństwa w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
(informacje o złożeniu raportu umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin, Zakrzów , Obrowiec).



 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.12.01