Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogoliniei

Gogolin , dnia 10-01-2011
 
WG.VI-7610-25/2010/2011
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
      Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej nabudowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie” działka nr 1433 k.m. 7, obręb Karłubiec.
  
Inwestor: Bernard Lipka ul. Łąkowa 7 Obrowiec, 47-320 Gogolin
Raport wykonał: Zakład Projektowo – Usługowy HI-EKO s.c Halina i Zbigniew Juszczak ,
45-449 Opole,  ul. Wschodnia 25.
 
       Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.
 
    Zgodnie z 77 ust.1 w związku z art. 71 ust 1 i ust2, pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227)
Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach .
 
 
 
( informacje o złożeniu raportu umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Gogolin ).
 
 
 
 




 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2011.01.10