Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.rozbudowa drogi woj. nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie ...

Strzelce Opolskie, dnia 17.02.2011r.
 
GK.V-7624/38/10
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich, działając w porozumieniu z Burmistrzem Gogolina i Wójtem Gminy Izbicko, zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.12.2010r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, uzupełniony pismem z dnia 10.02.2011r. oraz pismem z dnia 15.02.2011r. prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin – Strzelce Opolskie na odcinku od miasta Gogolin do wsi Rożniątów od km 25+199,00 do km 39+338,32, na terenie powiatów: krapkowickiego i strzeleckiego, województwa opolskiego.
W terminie 7 dni od ostatniego dnia podania obwieszczenia do publicznej       wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego (pokój nr 1).
Obwieszczenie zamieszcza się na stronach internetowych: www.bip.strzelceopolskie.pl, www.bip.gogolin.pl, www.bip.izbicko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.03.09