Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli dla Firmy Chespa - Farby Graficzne

Gogolin, dnia 08-04-2011
 
WG.VI.6220.10.2011
 
 
OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że złożony został raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno- biurowo-laboratoryjnym, portierni, magazynu środków chemicznych, dróg i placów wewnętrznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
 Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr: 107/8; 107/9; 107/10; 107/11; 107/12; 107/13; 107/14; 107/16; 107/17; 107/18; 225/22; 225/24; 225/26;k..m. 2, obręb Chorula, gmina Gogolin.
 
           Inwestor: Chespa-Farby Graficzne Sp. z o.o. ul. Ks. Fr. Duszy 5, 47-303 Krapkowice
        Raport sporządził: Pracownia Usług Projektowych POSKART z Krapkowic.
 
       Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji  w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.
 
    Zgodnie z 77 ust.1 w związku z art. 71 ust 1 i ust2, pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227
z póż. zm.) Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
 
 
 
( obwieszczenie o złożeniu raportu umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach   Chorula i Gogolin ).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2011.04.08