Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowia hal produkcyjno-magazynowych Chespa - Farby Graficzne Sp.z o.o.

WG.VI.6220.10.2011                                                                                                                                            Gogolin, 09.06.2011r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
 
 
 
      Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 18.06.2010r. Chespa - Farby Graficzne Sp. z o.o. ul. Ks. Fr. Duszy 5, 47-303 Krapkowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hal produkcyjno-magazynowych
z zapleczem socjalno- biurowo-laboratoryjnym, portierni, magazynu środków chemicznych, dróg i placów wewnętrznych oraz budową
i przebudową infrastruktury technicznej”

          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
        Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).
 
 
 
(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin i Chorula).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2011.06.09