Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon

Gogolin , dnia 01-08-2011
 
WG.VI.6220.8.2011
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
 
 
      podaje do publicznej wiadomości, że do Urzędu Miejskiego w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska,47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na„umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie należącym do Cementowni „Górażdże”, działka nr 115/17, k.m.1, obręb 0003-Górażdże.
 
Inwestor: Recykl Organizacja Odzysku S.A. Przysieka Polska, 64-030 Śmigiel,  ul. Przemysłowa 16.
Raport wykonał: Recykl Organizacja Odzysku S.A. Przysieka Polska, 64-030 Śmigiel,  ul. Przemysłowa 16.
 
       Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.
 
    Zgodnie z 77 ust.1 w związku z art. 71 ust 1 i ust2, pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227)
Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach .
 
( informacje o złożeniu raportu umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Górażdże
 i Chorula ).
  

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.08.01