Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wyposażenia obiektu sprężarkowi w Górażdże Cement S.A.

WG.VI.6220.12.2011                                                                                                                               Gogolin, 04.08.2011 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
 
          Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
z wniosku Górażdże Cement S.A. ul. Cementowa 1, 45-076 Opole, z dnia 05.07.2011r. dla przedsięwzięcia :
 
Zmiana wyposażenia obiektu sprężarkowi objętej zadaniem inwestycyjnym pt.: „budowa młyna cementu nr 4”- zadanie nr1 realizowanym na działkach nr 76/25, 79/9, 80/21 będących w wieczystym użytkowaniu Górażdże Cement S.A. w Choruli,
ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże.
 
Lokalizacja : działki o numerach ewidencyjnych nr 76/25, 79/9, 80/21, k.m.2, obręb 0001-  Chorula, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin-obszar wiejski.
 
Również wydane zostało postanowienie Burmistrza Gogolina, w którym postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
         Z treścią decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
        Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).
 
 
(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula i Górażdże).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2011.08.04