Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna działka nr 219/1

Gogolin , dnia 06-10-2011
 
WG.VI.6220.19.2011
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu produkcyjno – magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej, działka nr 219/1”  z wniosku z dnia 29.09.2011r. złożonego przez: Pełnomocnika inwestora - Eurosystem Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 13, 45-055 Przywory, Pana Adama Szczegielniak ul. Polonii Wrocławskiej 5/1, 54-058 Wrocław.
 
    
     Jednocześnie informuje iż wnioskodawca w dniu 29.09.2011r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” .
    Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskimw Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .
 
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opoleoraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin - Karłubiec).
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2011.10.06