Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont linii napowietrznej 110kv Górażdże - Zdzieszowice

Gogolin , dnia 26-09-2011
 
WG.VI.6220.17.2011
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Remont linii napowietrznej 110 kV Górażdże – Zdzieszowice”, inwestor : Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Opole, 45-074 Opole,ul. Waryńskiego 1
 
    
     Jednocześnie informuje, iż wnioskodawca w dniu 21.09.2011r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”. Na podstawie której stwierdzono że planowane przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, lecz największa część terenu na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie znajduje się na terenie Gminy Gogolin. W związku
z powyższym zgodnie z art.75, ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Gogolina, w porozumieniu z burmistrzami Gminy Zdzieszowice i Leśnica.    
Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .
 
    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice.
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i Urzędzie Miejskim w Leśnicy jak również na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin , Górażdże, Zdzieszowice, Leśnica. 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.09.26