Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni Górazdze

WG.VI.6220.8.2011                                                                                                                        Gogolin, dn. 27.10.2011 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
 
 
 
 
          Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie należącym do Cementowni „Górażdże””.
Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 115/17, obręb 0003-Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - Obszar Wiejski.
Wnioskodawca : Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul.. Letnia 3, 63-100 Śrem
 
 

          Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
        Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).
 
 
 
(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże i Chorula).
 
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2011.10.27