Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w Dąbrówce

Gogolin 02-11-2011r.
 
WG.VI.6220.15.2011
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został w dniu 21.10.2011r. złożony Raport o oddziaływaniu na środowisko zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy roślinnej w Dąbrówce Dolnej, gmina Gogolin
 
Lokalizacja : działki o numerach ewidencyjnych nr 42/2, k.m.1, obręb 0002-Dąbrówka
jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - obszar wiejski.
Inwestor: Łukasz Tomeczek zam. w Zakrzowie
 
       Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma. Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu tj. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce, gmina Gogolin”.
     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.
 
 
 
    
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Zakrzów , Dabrówka).
 
  

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.11.02