Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4 w Górażdże Cement S.A.

WG.VI.6220.18.2011                                                                                                                       Gogolin, dn. 03.11.2011 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
 
 
          Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.18.2011 z dnia 2011.11.03dla przedsięwzięcia składającego się z trzech zadań :
  •         Budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla ( zadanie nr 1);
  •         Instalacja odbioru pyłów z filtrów chłodników (zadanie nr 2);
  •        Zbiornik i transport popiołów lotnych do młyna nr 4 (zadanie nr3).
 
Lokalizacja: działki o numerach ewidencyjnych nr 76/25, 79/9, 80/21, k.m.2, obręb 0001-       Chorula , jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin-obszar wiejski.
Wnioskodawca: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole

          Z treścią decyzji, postanowienia nr WG.VI.6220.18.2011 z dnia 2011.11.03 o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
        Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).
 
 
 
(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskimw Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula, Górażdże). 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.11.03