Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna

Gogolin , dnia 21-12-2011
 
WG.VI.6220.19.2011
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
 
 
      podaje do publicznej wiadomości, że do Urzędu Miejskiego w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska,47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na„budowie obiektu produkcyjno – magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej”, działka nr 219/1, k.m.3, obręb 00014 - Karłubiec.
 
 
Wnioskodawca: Eurosystem Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 13, 45-055 Przywory;
Pełnomocnik: Adam Szczegielniak ul. Polonii Wrocławskiej 5/1, 54-058 Wrocław;
Raport wykonał: ECO LEX Tomasz Zajączkowski ul. Piotrowska 9/31, 45-304 Opole.
 
       Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
     Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.
 
    Zgodnie z 77 ust.1 w związku z art. 71 ust 1 i ust2, pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227)
Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach .
 
( informacje o złożeniu raportu umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin - Karłubiec).
 


 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2011.12.21