Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN

INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN
 
Mieszkańcy i właściciele posesji na terenie Gminy Gogolin,
 
     Informujemy, że Gmina Gogolin podejmuje działania zmierzające do pozyskania dodatkowych funduszy na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na terenie gminy.
W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest, celem określenia pilności przeprowadzania działań, w tym zakresie oraz ilości osób zainteresowanych pozyskaniem ww. środków.
 
Inwentaryzacja (spis z natury)  prowadzona będzie  w terminie: 15.02.2012 r. – 06.03.2012 r.
 
Spisu będą dokonywać pracownicy Pracowni Usług Projektowych POSKART z siedzibą w Krapkowicach legitymujący się upoważnieniem udzielonym przez Burmistrza Gogolina. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt telefoniczny z tutejszym urzędem (nr tel. 774076830).
 
Uprasza się o umożliwienie  pracownikom tejże firmy wykonania dokumentacji zdjęciowej oraz spisu, a także o udzielenie rzetelnych  informacji z tym związanych (m.in. numerów ewidencyjnych działek).
 
Do Państwa domów dostarczona zostanie także deklaracja woli uzyskania dofinansowaniaoraz druk oceny pilności.
 
Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania prosimy o wypełnienie ww. dokumentów oraz ich dostarczenie do Urzędu Gminy (Urząd Miejski w Gogolinie - Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, II piętro- pokój nr 30  lub pocztą elektroniczną: . Wyznaczona osoba do kontaktów: Radosław Delinowski).
 
Ostateczny termin przyjmowania deklaracji : 12.03.2012 r.
 
Przypominamy jednocześnie, że:
 
Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, a który nie składał Burmistrzowi Gminy informacji o wykorzystywaniu azbestu jest zobowiązany na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. : Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm. )                                              i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz. U.  z 2003 r.                       Nr 192, poz. 1876) do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, którą należy sporządzić według wzoru (druk oceny pilności), określonego w ww. rozporządzeniu, w dwóch egzemplarzach.
 
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedłożyć jeden egzemplarz informacji Burmistrzowi Gminy Gogolin, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
 
Należy nadmienić, że zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 26 poz. 627 ze zm.) nie przekazywanie Burmistrzowi ww. informacji podlega karze grzywny.
 
Nie wywiązywanie się z ww. obowiązków będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z dofinansowania.
 
 
Burmistrz Gogolina
 
- Joachim Wojtala -
 
 
 
 Niezbędne druki do pobrania:
Deklaracja woli uzyskania dofinansowania
Druk oceny pilności
 


 
Deklaracja woli uzyskania dofinansowania
 
Usuwanie wyrobów azbestowych z posesji położonych na terenie
GMINY GOGOLIN - DEKLARACJA WOLI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
na transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych
 
Ja niżej podpisany, zamieszkały przy ul…………………….….. w miejscowości …………………….… po zapoznaniu się z zasadami regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Budżetu Gminy Gogolin osobom fizycznym na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Gogolin deklaruję wolę usunięcia wyrobów azbestowych zlokalizowanych w miejscowości …………………………przy ul……………………..   na działce o nr. ew. ……………. obręb……….….
 
Jednocześnie informuję, iż działania te będą wykonane w miesiącach:
 
Rozpoczęcie prac :……………2012…
Planowany termin zakończenia prac ………..2012 r.
Deklarowany termin rozliczenia   …… ..wrzesień 2012 r.
 
Właściciel działki
(imię i nazwisko)
 
 
Powierzchnia wyrobów azbestowych
 
(mb, m2),
 
Miejsce występowania azbestu
 
 
Masa odpadów azbestowych
 
(ton)
(*)
Rodzaj materiału azbestowego
 
(**)
 
Deklaruję chęć uzyskania refundacji kosztów związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych usuniętych z mojej posesji.
 
………………………………….                     …………………………………..
Miejscowość, data                                           (podpis) właściciela
 
(*) Przelicznik  np.:
1 m2 płyt falistych – 11 kg, 1 m2 płyt płaskich (płyta rombowa) – 16 kg,  1 mb rur azbestowych - 40 kg
 
(**)Rodzaj materiału azbestowego:
–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
–  rury i złącza azbestowo-cementowe,
–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione.
–  szczeliwa azbestowe,
–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
–  papier, tektura,
–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.


 
Druk oceny pilności
OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
 
 
Nazwa miejsca/ obiektu budowlanego: …………..................................................
 
Adres miejsca/ obiektu budowlanego: ……….…………….....................................
Rodzaj zabudowy: ........................................................................................................................................
(Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.)
 
Numer działki ewidencyjnej: .....................................................................................
          (Miejsca występowania azbestu)
 
Numer obrębu ewidencyjnego: ................................................................................
                (Miejsca występowania azbestu)
 
Nazwa, rodzaj wyrobu:……………………………………………………………………
  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
–  rury i złącza azbestowo-cementowe,
–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
–  szczeliwa azbestowe,
–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
–  papier, tektura,
–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
 
Ilość wyrobów ………………………………………..………………………………………
(Podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb))
 
Tabela : Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Grupa/Nr
Rodzaj i stan wyrobu
Punkty
Ocena
1
2
3
4
I.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA AZBESTU
1.
 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
30
 
2.
 Tynk zawierający azbest
30
 
3.
 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem
(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
25
 
4.
 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
10
 
II.
STRUKTURA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM
5.
 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
60
 
6.
 
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
30
 
 
7.
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytków
15
 
8.
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeniem
0
 
 
III.
MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM
9.
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
30
 
10.
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
15
 
11.
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
10
 
12.
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
10
 
13.
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
0
 
 
 
 
 
IV.
MIEJSCE USYTUOWANIA WYROBU W STOSUNKU DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH
14.
Bezpośrednio w pomieszczeniu
30
 
15.
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
 
25
 
16.
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
25
 
17.
Na zewnątrz obiektu (np. tynki)
20
 
18.
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
10
 
19.
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
5
 
20.
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)
0
 
V.
WYKORZYSTANIE MIEJSCA/ OBIEKTU/ URZĄDZENIA BUDOWLANEGO
21.
Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
40
 
22.
Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)
30
 
23.
Czasowe (np. domki rekreacyjne)
15
 
24.
Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
5
 
25.
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)
0
 
SUMA PUNKTÓW OCENY
 
STOPIEŃ PILNOŚCI
 
UWAGA:
W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeżeli  w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z  poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję od najwyższej punktacji  w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów -  wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie!!!
Stopień pilności II
od 95 do 115 punktów - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku.                            
Stopień pilności III
do 90 punktów-wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.
 
...................................                                                                      ……………………………………                                                                                                       
(miejscowość, data)                                                                                       (podpis)
                                                                                                            Oceniający (nazwisko i imię)    
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                ……..……………….……………
                                                                                                                           (podpis)  
                                                                                              Właściciel/ Zarządca (nazwisko i imię) 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RADOSŁAW DELINOWSKI
Data wytworzenia: 2012.02.14