Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 18 marca 2014r.o godz. 16.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyrażenia poparcia,
 2. nawiązania współpracy partnerskiej z gminą zagraniczną,
 3. przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
 4.  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej,
 5. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat,
 6. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
 7. zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,
 8. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,  
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek