Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (brak dojazdu - do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich)  na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 12/3, 13/3 i 15/3, k.m. 1 obręb Gogolin 2, o łącznej pow. 0,5161 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny rekreacji i sportu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  64 000,00 zł.*

Wadium –  6 400,00 zł.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 294/76, k.m. 4 obręb Gogolin 1 o pow. 0,1882 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej i  upraw ogrodniczych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  18 000,00 zł *

Wadium –  1 800,00 zł.

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 932/4 k.m. 10 obręb Karłubiec, o pow. 0,0100 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00024459/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  7 000,00 zł.*

Wadium –  700,00 zł.

* Pozycja 1, 2 i 3 sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 23 kwietnia 2014r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz  potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  18 kwietnia 2014r. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829 lub www.gogolin.pl

                                                                                        

                                                                                                 Burmistrz Gogolina

                                                                                                    Joachim Wojtala