Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

    OGŁOSZENIE

Burmistrza Gogolina

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

 

     Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały Nr XXX/313/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 23 kwietnia 2014r.

     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

     Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została Uchwała Nr Nr XXX/313/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Gogolinie.

     Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu studium na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i  terminie jak pozostałe wnioski do studium.                                                                                                                                          

                                                                                                                            

 

                                                                                                             Burmistrz Gogolina

                                                                                                               Joachim Wojtala