Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 10 kwietnia 2014r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2013 rok:

-informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2013 roku,

-informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku,

- ocena bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2013r.- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie,

-  informacja nt. zadań realizowanych przez Straż Miejską  w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku na terenie gminy w 2013r.,

- ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2013 r. (działania Gminnego Centrum Reagowania) -informacja Naczelnika GCR Urzędu Miejskiego w Gogolinie,

 1. sprawozdanie z działalności Stacji Caritas, OPS, DSS w roku 2013;
 2. informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.;
 3. informacja o stanie podstawowej opieki zdrowotnej w Gogolinie w 2013r.;
 4. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 5. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  za 2013 rok;
 6. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego,
 2. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego,
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
  w Gogolinie za rok 2013,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Gogolinie za rok 2013,
 5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  za 2013 rok,
 6. sprzedaży nieruchomości (działka nr 27 z k.m.1 obręb Gogolin 2),
 7. sprzedaży nieruchomości (działka nr 402 z k.m.6 obręb Gogolin 1),
 8. sprzedaży nieruchomości (działka nr 409 z k.m.7 obręb Gogolin 1),
 9. sprzedaży nieruchomości (działka nr 902 z k.m.10 obręb Karłubiec),
 10. sprzedaży nieruchomości (działka nr 927/1 i 927/2 z k.m. 10 obręb Karłubiec),
 11. sprzedaży nieruchomości (działka nr 181/7 z k.m. 3 obręb Obrowiec),
 12. sprzedaży nieruchomości (działka nr 403 z k.m. 4 obręb Obrowiec),
 13. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka nr 23/1 z k.m. 2 obręb Chorula),
 14. nabycia nieruchomości (działka nr 328/3 z k.m. 2 obręb Odrowąż),
 15. nabycia nieruchomości (działka nr 329/6 z k.m. 2 obręb Odrowąż),
 16. nabycia nieruchomości (działka nr 203/10 z k.m.3 obręb Karłubiec),
 1. trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,
 2. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.