Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze INFORMATYK

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

 

URZĄD MIEJSKI  W GOGOLINIE

Informuje, że na stanowisku  informatyka zostanie zatrudniony:

ADRIAN  LIPKA    zam. Gogolin

Uzasadnienie wyboru

Komisja po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrała na stanowisko  informatyka w Urzędzie Miejskim w Gogolinie Pana Adriana Lipka ponieważ uważa, że posiada wymagane wykształcenie, a w rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz wiedzą specjalistyczną, co pozwala stwierdzić, że spełni oczekiwania pracodawcy na zajmowanym stanowisku.

                                                         

 

                                                                                            Joachim Wojtala

                                           Burmistrz Gogolina


 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INFORMATYK

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale  ds. Informatyki

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe informatyczne;
  2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
   2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)

dla stanowisk urzędniczych.

             

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność redagowania tekstów;
  2. znajomość technologii wirtualizacji (VMWARE);
  3. administrowanie sieciami komputerowymi opartymi o technologie CISCO;
  4. bardzo dobra znajomość obsługi  i serwisu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieciowych, umiejętność ich instalacji i konfiguracji;
  5. znajomość i doświadczenie w pracy z macierzami dyskowymi;
  6. dobra znajomość programów graficznych;
  7. znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;
  8. doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka lub podobnym;
  9. dyspozycyjność.
 1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. pisanie informacji na stronę internetową;
  2. administrowanie BIP urzędu;
  3. przygotowanie graficzne stron internetowych i ich aktualizacja;
  4. instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek i innego sprzętu komputerowego;
  5. wdrażanie i eksploatacja programów komputerowych w urzędzie;
  6. zapewnienie bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych w urzędzie;
  7. tworzenia kopii zapasowych wg obowiązujących przepisów w tym zakresie;
  8. dokonywanie zakupu sprzętu informatycznego;
  9. utrzymywanie trwałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konserwacja;
  10. monitorowanie oprogramowania antywirusowego i uaktualnianie;
  11. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji;
  12. zabezpieczenie danych wdrożonych systemów komputerowych;
  13. usuwanie drobnych usterek sprzętowych i programowych;
  14. szkolenie informatyczne pracowników;
  15. nadzorowanie ważności certyfikatu kwalifikowanego pracowników urzędu;
  16. wdrażanie i obsługa e- urząd.
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w terenie;
  2. budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
  3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2014 r. jest niższy niż 6%.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia odpisu dyplomu;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  27 maja 2014 r.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba wybrana zostanie zatrudniona z dniem 16 czerwca 2014 r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zastępca Burmistrza Gogolina

                                                                           Krzysztof Długosz