Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 16 czerwca 2014r.
o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich;
 8. informacja o bezrobociu w gminie;
 9. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2013 rok;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu gminy Gogolin za 2013 rok,
 2. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  gminy Gogolin za 2013 rok,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,
 5. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 7. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty
 8. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego -prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin (działka 656/19 z k.m. 11, obręb Gogolin 1)
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 z k.m.1 obręb Górażdże)
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 z k.m. 4 obręb Gogolin 2)
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 z k.m. 4 obręb Gogolin 1)
 12. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka 210/5 z k.m. 1 obręb Malnia)
 13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 14. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 16. zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis,
 1. sprzedaży nieruchomości (działki 107/30, 107/42 oraz 280/2 z k.m. 2 obręb Chorula)
 2. sprzedaży nieruchomości (działka 280/3 z k.m. 2 obręb Chorula)
 3. sprzedaży nieruchomości (działka 107/40 z k.m. 2 obręb Chorula)
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

                              Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek