Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy .

WG.VI.6220.7.2014                                                                                                                                       Gogolin, dnia 31.07.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina Nr WG.VI.6220.7.2014 z dnia 31.07.2014r. o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 677/61, k.m.3, obręb Kamień Śląski.

 

Wnioskodawca: Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Ślaski które reprezentuje Pan Józef Pilch za pośrednictwem pełnomocnika inwestora Pana Jarosława Róg zam. Komarno 4b, 58-508 Jelenia Góra.

 

 

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych
w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek , Siedlec, Urząd Gminy w Izbicku).

Gogolin, dnia 31-07-2014

WG.VI.6220.7.2014

 

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art.123 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267) w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 74 cyt. „tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zaliczane jest do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .

 


postanawiam

 

nałożyć obowiązek na inwestora : Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Ślaski które reprezentuje Pan Józef Pilch za pośrednictwem pełnomocnika inwestora Pana Jarosława Róg zam. Komarno 4b, 58-508 Jelenia Góra do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 677/61, k.m.3, obręb Kamień Śląski.

 

Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Kamień Śląski PLH 160003. W Raporcie należy określić emisję przewidywanych rodzajów i ilości substancji oraz energii w odniesieniu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej. Uwzględnić należy również, wszelkie zasady kształtowania i zagospodarowania terenu przewidzianego pod inwestycję zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego terenu lotniska w Kamieniu Śląskim oraz wymogi z zapisu planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Pan Jarosława Róg pełnomocnik inwestora : Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. 47-325 Kamień Ślaski, ul. Lotnicza 5-7 którą reprezentuje Józef Pilch pismem z dnia 29.11.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu: 29.05.2014r.) wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 677/61, k.m.3, obręb Kamień Śląski.

 

Burmistrz Gogolina pismem nr WG.VI.6220.7.2014 z dnia 04.06.2014r. Zwrócił się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dokumenty:

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (załączone do wniosku mapy nie posiadają poświadczenia (oryginał) przez właściwy organ );

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 677/61 ( załączony wypis z planu dotyczy działki 677/50 );

 • zapis w formie elektronicznej karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia;

 • przedstawienie planowanego przedsięwzięcia wraz z infrastruktura techniczną na planie zagospodarowania terenu;

 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidziany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Inwestor pismem z dnia 11.06.2014r. uzupełnił wniosek o wymagane dokumenty.

 

Burmistrz Gogolina ustalił strony postępowania oraz pismem nr WG.VI.6220.7.201z dnia 17.06.2014r. zawiadomił strony oraz społeczeństwo w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania , podając do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotową inwestycję przez Pana Jarosława Róg pełnomocnika inwestora : Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o.
47-325 Kamień Ślaski, ul. Lotnicza 5-7 któr
ą reprezentuje Józef Pilch. Jednocześnie poinformował, iż wnioskodawca w tym samym dniu do przedmiotowego wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” . Zapoznanie się z dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można było składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie14 dni od daty obwieszczenia pisma. Podał również, że każdy ma prawo do składania uwagi wniosków w toczącym się postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Burmistrz Gogolina. Organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziołka 30 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole (obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP-
www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl, na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek , Siedlec, Urząd Gminy w Izbicku).

W terminie wyznaczonym do składania uwag i wniosków nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 64 ust 1, pkt 1 i 2 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) Burmistrz Gogolina zwrócił się z wnioskiem Nr WG.VI.6220.7.201z dnia 17.06.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem NZ/GJ-4325-20/12 z dnia 30.06.2014r. (data wpływu 02.07.2014r.) przekazał całość dokumentacji Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu w celu wydania wnioskowanej przez Burmistrza Gogolina opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu wyraził opinię w której wnosi o nałożenie na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił jego zakres. Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać informacje, o których mowa w art.66 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227).
Zakres:

 • określenie emisji przewidywanych rodzajów i ilości substancji oraz energii w odniesieniu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej;

 • doprowadzenie do zgodności lokalizacji toru z wymogami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem WOOŚ.4241.196.2014.MSe.2 z dnia 04.07.2014r. ( data wpływu : 09.07.2014r.) zwrócił się do Burmistrz Gogolina o doprecyzowanie informacji, na temat przeznaczenia terenu na którym realizowane będzie planowane przedmiotowe przedsięwzięcia.

Burmistrz Gogolina pismem nr WG.VI.6220.7.2014 z dnia 11.07.2014r. Poinformował RDOŚ w Opolu, że działka nr ewidencyjny 677/61 k.m. 3 obręb Kamień Śląski posiada w mpzp ma wiele przeznaczeń, to przedmiotowa inwestycja realizowana się będzie jedynie na części terenu oznaczonym w mpzp symbolem 1KL(PS) – tereny urządzeń komunikacji lotniczej z dopuszczeniem działalności przemysłowo składowej.

W mpzp, w §6 opisane jest dopuszczalne wykorzystanie tego obszaru i tak w §6 pkt 2 zapisano iż: „2. Dopuszcza się – alternatywnie – funkcję produkcyjno-składową terenu, z możliwością lokalizacji zakładów: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, budowlanych, usług transportowych, samochodowych, technicznych, hurtowni itp. z obiektami, urządzeniami i zielenią towarzyszącą.” Dlatego – w naszym rozumieniu powyższego zapisu – inwestycja, polegająca na budowie toru do doskonalenia jazdy samochodem, jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego byłego terenu lotniska w Kamieniu Śląskim.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.196.2014.MSe dnia 22.07.2014r. (data wpływu 25.07.2014r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 677/61, k.m.3, obręb Kamień Śląski istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ustalił również zakres raportu. Nakazując że raport sporządzić należy w zakresie zgodnym z art.. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Poz.1235 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Kamień Śląski PLH 160003 .

Inwestor do wniosku dołącz kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, jak również inwentaryzację przyrodniczą wykonaną pod kątem występowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz pismo Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA z Poznania (w którym wyznacza warunki które należy spełnić by inwestycja nie miała bezpośredniego wpływu na populację susła susła moręgowanego).

 

Planowane przedsięwzięcie, zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 74 (tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na części działki nr 667/61 k.m.3 obręb Kamień Śląski dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego byłego terenu lotniska w Kamieniu Śląskim zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie Nr V/30/2003 z dnia 17 lutego 2003r. Zgodnie z ww. mpzp działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

1KL(PS)- teren urządzeń komunikacji lotniczej z dopuszczeniem działalności przemysłowo-składowej. Dopuszcza się – alternatywnie – funkcję produkcyjno-składową terenu, z możliwością lokalizacji zakładów: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, budowlanych, usług transportowych, samochodowych, technicznych, hurtowni itp. z obiektami, urządzeniami i zielenią towarzyszącą.

Projekt przewiduje wyznaczenie toru doskonalenia jazdy w pętli długości 3704 m. Średnia szerokość jezdni wynosi 12,0 m. Trasę przewidziano częściowo po istniejących nawierzchniach pasa startowego i dróg manewrowych. Część trasy wymaga budowy nowej jezdni. Całość projektuje się o nawierzchni z betonu asfaltowego. Projekt przewiduje również wyznaczenie w obrębie łuków tzw. pułapek żwirowych zabezpieczających przed niekontrolowanym wypadaniem pojazdów poza wyznaczoną strefę bezpieczeństwa. Nie planuje się budowy obiektów kubaturowych..

Tor samochodowy będzie poprowadzony po istniejących nawierzchniach betonowych, zajmie również tereny łąk. Powierzchnia istniejącej nawierzchni przewidzianej do wykorzystania na potrzeby toru wynosi 2,99 ha. Powierzchnia terenów zielonych, które zostaną zajęte przez tor wynosi 1,55 ha. Pułapki żwirowe zajmą łączną powierzchnię 2 ha.

Podczas budowy toru wystąpi emisja do powietrza atmosferycznego związana z przemieszczaniem mas ziemnych oraz spalaniem paliwa w silnikach pojazdów i maszyn. Oddziaływanie na etapie prac budowlanych będzie miało charakter chwilowy i odwracalny.

Na etapie eksploatacji wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego spowodowana spalaniem paliw w silnikach pojazdów poruszających się po torze. Ponadto ruch pojazdów będzie źródłem emisji wtórnej pyłu.

Na etapie realizacji inwestycji prace maszyn i ruch pojazdów spowodują okresowy wzrost natężenia hałasu. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Podczas użytkowania toru samochodowego emitowany będzie hałas samochodowy. Hałas ten powodowany będzie tarciem opon o nawierzchnię oraz pracą silników. Wielkość emisji uzależniona będzie przede wszystkim od stanu technicznego pojazdów, prędkości rozwijanej przez kierowców oraz liczby poruszających się po torze samochodów. Duża liczba przebywających w jednym czasie samochodów będzie powodować efekt kumulacji.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że najbliżej usytuowanymi względem planowanego toru samochodowego terenami chronionymi przed hałasem są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowości Kamień Śląski (ok. 1 km na północny-zachód) i Kamionek (ok. 1,5 km na zachód).

Podczas budowy powstawać będą przede wszystkim odpady należące do grupy 13 (oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw). Odpady wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone będą w szczelnych pojemnikach i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

W okresie eksploatacji toru samochodowego powstawać będą odpady z czyszczenia nawierzchni oraz odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni. W wyniku eksploatacji urządzeń podczyszczających wody opadowe (wpusty uliczne z częściami osadczymi, separator substancji ropopochodnych), powstawać będą odpady takie jak: odpady ze studzienek kanalizacyjnych, szlamy z odwadniania olejów w separatorach, olej z odwadniania olejów w separatorach. Ww. odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z terenów drogowych zbierane będą do systemu kanalizacji deszczowej. Na planowanych odcinkach dróg zaprojektowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód. W raporcie należy jednoznacznie wskazać jakie urządzenia będą zastosowane do podczyszczania wód opadowych (w KIP jest mowa o separatorach oraz piaskowniku) oraz wskazać odbiornik tych wód.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien uwzględniać elementy pozwalające na ocenę spełnienia wymogów art. 81 ust. 3 ww. ustawy ooś, tj. wskazać czy istnieje zagrożenie spowodowania nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarami chronionego krajobrazu, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi. W zasięgu jego realizacji nie występują pomniki przyrody.

Z danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U., poz. 81), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Inwestycja realizowana będzie natomiast w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Kamień Śląski PLH160003, w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) będącego, zgodnie z planem zadań ochronnych, przedmiotem ochrony w ww. obszarze Natura 2000 (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 895). Przedmiotowe siedlisko znajduje się w obrębie działki ewidencyjnej, na której planowane jest wykonanie toru, tj. w granicach oddziaływania przedsięwzięcia. Raport powinien ocenić, jak realizacja toru wpłynie na stan ochrony ww. siedliska zarówno na etapie realizacji (poruszanie się maszyn, pas technologiczny robót itp.) oraz na etapie eksploatacji (ruch samochodowy, zwiększona antropopresja itp.). Jednocześnie przedstawiona dokumentacja wskazuje, że może również dojść do potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na susła moręgowanego, tj. gatunek będący przedmiotem ochrony w ww. obszarze. Zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” (pismo z dnia 14 grudnia 2012r.), które zajmuje się reintrodukcją susła w tym obszarze, budowa toru może w przyszłości stanowić zagrożenie dla tego gatunku poprzez generowanie hałasu a także możliwość kolizji z osobnikami tego gatunku. Zgodnie z ww. opinią teren lotniska, a zatem również obszar objęty inwestycją jako posiadający odpowiednie warunki siedliskowe, jest miejscem, w którym będzie dochodziło do zasiedlania przez susły.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 1. obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

 2. obszarami wybrzeży,

 3. obszarami górskimi lub leśnymi,

 4. obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,

 5. obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

 6. obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

 7. obszarami przylegającymi do jezior,

 8. uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

 

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

 

Burmistrz Gogolina uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu oraz
Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań zawartych w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) jak również biorąc pod uwagę fakt, że przedsięwzięcie pn. zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, może na etapie eksploatacji:

 1. pogorszyć klimat akustyczny na terenach zabudowy chronionej pod względem akustycznym,

 2. powodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gleby,

 3. oddziaływać na obszar Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003,

Burmistrz Gogolina, niniejszym postanowieniem wydał opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ustalając pełny zakres raportu ze szczególnym uwzględnieniem planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003, uwzględniając w całości również wymagany zakres raportu nałożone przez organy opiniujące.

 

W związku z powyższym, postanowiono orzec jak w sentencji.

 

 

Ponadto Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 69, ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) zawiesza postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez inwestora Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Ślaski - raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie możliwość zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia .