Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz Gogolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Choruli, Gmina Gogolin, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki:

1) Nr 107/40, k.m. 2 obręb Chorula o pow. 13,1270 ha ujawnionej w księdze wieczystej Nr OP1S/00040135/5; działka jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Cena 1 247 000,00 zł netto,

oraz

2) Nr 107/30, k.m. 2 obręb Chorula o pow. 3,1430 ha ujawnionej w księdze wieczystej Nr OP1S/00050845/8.

3) Nr 107/42, k.m. 2 obręb Chorula o pow. 1,4531 ha ujawnionej w księdze wieczystej Nr OP1S/00050845/8.

Działki są własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Cena 263 000,00 zł. netto.

Przetarg obejmuje opisane wyżej działki o łącznej powierzchni 17,7231 ha za cenę wywoławczą 1 510 000,00 zł netto.

Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Działki stanowią nieużytki  położone na terenie byłego wyrobiska kamienia wapiennego, opisane w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3PU jako tereny przemysłowe przeznaczone do rekultywacji oraz ZN tereny zieleni nieurządzonej o charakterze izolacyjnym. Działki są niezagospodarowane, nieuzbrojone, nieogrodzone  z dostępem do drogi asfaltowej (droga wojewódzka).  

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2014r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń). Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz  potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 151 000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 24 października 2014r.

Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala