Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach

WG.VI.6220.14.2011

(WG.VI-7610-6/2010 )                                                                                                                        Gogolin, dnia 05.09.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

 

Na podstawie art.61§1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013, poz.267 z póź. zm.) w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/495/2014/oś z dnia 30.04.2014r. ( data wpływu do tut. Urzędu 20.08.2014r.) o uchyleniu zaskarżonej decyzji nr WG.VI.6220.14.2011 (WG.VI-7610-6/2010) z 31.12.2013r. odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych na działce nr 115/37, ark. m. 1, obręb Górażdże

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania ( ponowne rozpatrzenie sprawy) w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :

Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 115/37 k.m. 1, obręb Górażdże .

Wnioskodawca: Mo-BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna.

Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice,
ul. Ks. Koziołka 30 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole.

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).