Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 września 2014r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014r. wraz z załącznikami;
 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.,
 9. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2014r.;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na wyposażenie w środek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Gogolinie,
 2. wyposażenia w majątek Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości
  „Św. Barbara” w Kamionku,
 4. regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Kamieniu Śląskim, przy Placu Myśliwca 30,
 5. regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych w Malni, przy
  ul. Podgórnej 3,
 6. przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podgórnej 3
  w Malni,
 7. regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy Placu Wiejskim
  w Górażdżach,
 8. nadania nazwy placowi w Gogolinie,
 9. o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS),
 10. nabycia nieruchomości (działki nr 62/2, 153 z mapy 3, 153 z mapy 5, 537/1 z mapy 8, obręb Kamionek),
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 206/9 z mapy 3, obręb Gogolin 1),
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 1056/1 z mapy 10, obręb Karłubiec),
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działka nr 568 z k.m. 2 obręb Kamień Śl.),
 14.  dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 1. wolne wnioski i informacje,
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek