Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Gogolin, 30 września 2014 r.

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 08 października  2014 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie
w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

1.  Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK.
 
2.  Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 08 października 2014 r. i zakończą w dniu 21 października 2014 r.

3.  Forma konsultacji
Zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz  może być złożony w wersji papierowej (Urząd Miejski  w Gogolinie, I piętro pokój nr 12) lub w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres:

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

 • zgłoszone anonimowo
 • po dniu 21 października 2014 r. po godz. 15.30.

 Załączniki:
1.    Formularz konsultacji

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK.

 

Lp.

Uwagi do projektu Programu

 

Uzasadnienie

 

Obecny zapis Programu

Proponowane brzmienie zapisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia  o programie z uzasadnieniem :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres organizacji pozarządowej oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

 • zgłoszone anonimowo
 • po dniu 21 października 2014 r. po godz. 15.30.

Formularz może być złożony w wersji papierowej (Urząd Miejski w Gogolinie, I piętro pokój nr 12) lub w wersji elektronicznej na adres .

 

 

Projekt uchwały z dnia 30.09.2014 r.

(do konsultacji)

 

UCHWAŁA NR...../..../2014

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia ............. 2014 r.

 

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118  i  poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Uchwały nr ...............

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .....................r.

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

 

Postanowienia wstępne

Organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej w skrócie „ustawą”, stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Skupiają one ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych wobec tego, co dzieje się w ich otoczeniu. Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, dysponujący nierzadko dużą wiedzą i doświadczeniem. Działalność osób w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną, sprzyja tworzeniu więzi społecznych. Rada Miejska w Gogolinie deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

I. Cele programu

1. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między samorządem Gminy Gogolin a organizacjami pozarządowymi, które służyło będzie efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin.

2. Cele szczegółowe programu na rok 2015 są następujące:

1) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;

2) poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin;

3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej Gminy Gogolin;

4) wzmacnianie świadomego poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

5) integracja i współpraca podmiotów realizujących zadania publiczne;

6) wzmacnianie działań na rzecz mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.

II. Zasady współpracy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Gogolin odbywać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;

2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i dążenie do osiągania wspólnie wytyczonych celów;

3) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań oraz posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa;

4) efektywności – wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów realizowanych zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;

6) jawności – jawne są procedury postępowania przy realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych.

III. Zakres przedmiotowy

Obszar współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

IV. Formy współpracy

Współpraca Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w ramach organizowanych konkursów ofert, które może mieć formę:

a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tych zadań,

b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań;

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a) ustawy;

3) współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie o możliwości ich uzyskania;

4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

5) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli gminy;

6) udostępnianie, na warunkach preferencyjnych, nieruchomości lub ich części, niezbędnych organizacjom pozarządowym do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań gminy;

7) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

8) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć;

9) prowadzenie i aktualizacja na stronie internetowej gminy wykazu działających na terenie Gminy Gogolin organizacji pozarządowych i innych podmiotów;

10) publikowanie na stronie internetowej gminy ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę i organizacje pozarządowe;

11) działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i wydawanych publikacji;

12) promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku.

V. Priorytetowe zadania publiczne

Na rok 2015 ustala się jako priorytetowe dziedziny, w ramach których Gmina Gogolin może zlecać organizacjom pozarządowym zadania do realizacji:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) ochrona i promocja zdrowia;

3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych gminy;

4) wypoczynek dzieci i młodzieży oraz organizacja ich czasu wolnego;

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

7) turystyka i krajoznawstwo;

8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i praw człowieka;

10) działalność na rzecz mniejszości narodowych.

VI. Okres realizacji programu

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

VII. Sposób realizacji programu

1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez :

1) zlecanie realizacji zadań publicznych;

a) w ramach otwartych konkurów ofert;

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

3) przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych;

4) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

VIII. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu

Dział

Rozdział

§

Planowana kwota

852

85228

2360

85.000 zł

852

85295

2360

10.000 zł

921

92195

2360

86.000 zł

926

92605

2360

420.000 zł


IX. Sposób oceny realizacji programu

Burmistrz Gogolina w terminie do 30 kwietnia 2016 r. przedstawi Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie z realizacji niniejszego programu.

X. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

Tworzenie programu przebiegało w następujących etapach:

1) przygotowanie projektu programu;

2) konsultowanie projektu programu z organizacjami – w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażenia przez organizacje opinii o projekcie programu, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie od dnia 01 października 2014 r. do dnia 21 października 2014 r.;

3) sporządzenie zestawienia wniesionych uwag, opinii, wniosków i propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji oraz ich rozpatrzenie - ……….;

4) opracowanie ostatecznego projektu programu oraz przedłożenie na sesji Rady Miejskiej Gogolin wraz z projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;

5) podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały przyjmującej program.

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 1. komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Gogolina, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert;
 2. komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji;
 3. komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu;
 4. komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

 1. komisja realizuje swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu,
 2. w pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących o dotacje lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
 3. każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie;
 4. za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

XII Postanowienia końcowe

 1. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Gogolin, które zaspakajają ich ważne potrzeby.
 2. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Gogolin i jej mieszkańców.
 3. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z ustawą, zostanie zamieszczone na:

- tablicy ogłoszeń,

- BIP,

- stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznym (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.