Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/381/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i miasta Gogolin

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin od 24.10.2014r. do 13.11.2014r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, w soboty i niedziele, a także 11.11.2014r. w godzinach 9:00-11:00 w klubie Labirynt przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (suterena).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.11.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie (sala narad) ul. Krapkowicka  6, o godz.14.00.

Zgodnie z art. 17. ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2014r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.) informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
  • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2014r.,
  • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala