Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020

Gogolin, dnia 7 listopada 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gogolina
z dnia 7 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu w dniu 29 października 2014 r. przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały nr LII/480/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020

Z treścią przyjętej uchwały oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 9, w godzinach urzędowania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina_strategia rozwoju gminy.pdf