Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały Nr LII/483/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód, w części tego terenu górniczego położonej w granicach gminy Gogolin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w terminie do dnia 23 grudnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala