Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 11 grudnia 2014r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zapropowanego porządku obrad;
 3. interpelacje i zapytania radnych;
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 6. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec-Racibórz na odcinku Obrowiec-rzeka Odra,
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów
  i miasta Gogolin,
 3. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin”,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 5. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gogolin,
 6.  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego,
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 8. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 10. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok