Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 grudnia 2014r. o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinieodbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2015r.;
 8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców,

- odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,

- dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualnego głosowania,

- głosowanie całej uchwały budżetowej,

 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic
  i zarządów dzielnic,
 3. wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej działającej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie,
 4. o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013,
 6. zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Krapkowice” i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”,
 7. wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019,
 8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gogolin,
 9. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie,
 10. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok