Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn rozbudowa zakładu farby graficzne w Choruli

WG.VI.6220.13.2014                                                                                                                                                                                         Gogolin, dnia 14.01.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina Nr WG.VI.6220.13.2014 z dnia 14.01.2015r. o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora : Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice, do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli” realizowanego na działkach nr 384, 385, 107/40, k.m.2, obręb Chorula.

Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, inwestor powinien sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235z ze zm.) z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 16 w zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów, ale ze szczególnym uwzględnieniem :

  1. wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego;

  2. skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu;

  3. w raporcie należy uwzględnić informacje umożliwiające analizę możliwości spowodowania przez przedmiotowe przedsięwzięcie nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie Gospodarowania Wodami dorzecza Odry (M.P. z 2011 nr 40 poz. 451), o czym mowa w art. 81 ust 3 ustawy ooś.

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych
w miejscowości Chorula i Malnia).