Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 stycznia 2015r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinieodbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie  z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej
  w Gogolinie na 2015r:

- zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,

- zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

- zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,

-zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

 1. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015,
 3. regulaminu korzystania  z boiska do siatkówki przy Placu Wiejskim w Górażdżach,
 4. regulaminu korzystania z boiska trawiastego oraz boiska do gry w tenisa w Kamieniu Śląskim, przy Placu Myśliwca 30,
 5. zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Gogolin” i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Gogolin”,
 6. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019,
 7. wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość,
 8. wyposażenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w nieruchomość,
 9. sprzedaży nieruchomości (działka nr 280/2 k.m.1 obręb Chorula),
 10. sprzedaży nieruchomości (działka nr 280/3 k.m.1 obręb Chorula),
 11. prowadzenia przez Gminę Gogolin działalności w zakresie telekomunikacji,
 12. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie,
 13. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok