Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424

WG.VI.6220.11.2014                                                                                                       Gogolin, dnia 23.01.2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w tut. Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony w dniu 20.01.2015r. raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli (woj. opolskie) z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831Ow związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.10.2014r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

           Raport opracował: ECO LEX Tomasz Pajączkowski ul. Spychalskiego 13/111, 45-716 Opole.

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.

   Zgodnie z art. 77 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) Burmistrz Gogolina zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

       Na podstawie art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 267) w związku z art.63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze. zm.) Burmistrz Gogolina postanowieniem nr WG.VI.6220.11.2014 z dnia 23.01.2015r. postanowił podjąć na żądanie strony zawieszone postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli (woj. opolskie) z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O” z wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Malnia i Gogolin).