Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

WG.VI.6220.6.2015                                                                                    Gogolin, dnia 11.02.2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Zgodnie z art. 39 ust 1 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w tut. Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony program - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”

Raport opracowała: Pracownia Usług Projektowych POSKART ul. Wyspiańskiego 26, 47-303 Krapkowice

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią programu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest program - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl)