Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 marca 2015r.o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2014 rok:

- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego za 2014 roku,

- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku,

- ocena bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2014r.- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie,

-  sprawozdanie Straży Miejskiej w Gogolinie z zrealizowanych zadań i podjętych interwencji,

- informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2014 roku -działania Gminnego Centrum Reagowania;

 1. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok;
 2. wyznaczenie członków do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie;
 3. wyznaczenie przedstawiciela Rady Miejskiej w Gogolinie do komisji ustalającej wynik głosowania do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie;
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Opolskiego z wnioskiem do Prezydenta RP
  o nadanie medalu „Medal Złoty za Długoletnią  Służbę” dla Joachima Wojtali za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej na rzecz samorządu terytorialnego,
 2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Gogolinie za rok 2014,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2014,
 5. przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2015 rok dla Gminy Gogolin”,
 6. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
  i Seniora,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015,
 9. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2015,
 10. uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020,
 11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia,
 12. nabycia nieruchomości (działka nr 726/4 z k.m. 7 obręb Obrowiec),
 13. wyrażenia poparcia dla Burmistrza Gogolina,
 14. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,
 15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                  /-/ Piotr Czok