Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu na ZDW w Opolu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - zmiana decyzji o środowiskowych uwrunkowania

WG.VI.6220.9.2015                                                                                                                                 Gogolin, dnia 14.04.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi
i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina
Nr WG.VI.6220.9.2015 z dnia 14.04.2015r. 
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” w ramach postępowania o zmianę decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.7610-16/2010 z dnia 11.01.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia z wniosku złożonego w dniu 12.03.2015r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu .

 

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP-
www.gogolin.pl
w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych
w miejscowości
Gogolin, Malnia, Chorula).