Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 kwietnia 2015r. o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury im. Jerzego Lipki w Gogolinie (Plac Dworcowy 5) odbędzie się IX  Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów     Społecznych Gminy Gogolin za 2014 rok;
 8. sprawozdanie z działalności OPS, DSS „Św. Barbara” w roku 2014;
 9. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2014 rok;
 10. ocena działalności gminnych jednostek kultury (GOK, GBP) za 2014 rok;
 11. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
   za 2014r.;
 12. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 13. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina”,.
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2014r.
 3. udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu,
 4. przyjęcia „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”,
 5. dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny,
 6. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
 7. nabycia nieruchomości (nr działki 910/1 z k.m.13 obręb Gogolin1),
 8. nabycia nieruchomości (nr działki 276/1 z k.m. 1 obręb Odrowąż),
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr działki 149/1 z k.m.2 obręb Karłubiec),
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr działki 294/78 z k.m. 4 obręb Gogolin 1)
 11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 13. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gogolin,
 14. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 15. udzielenia pomocy finansowej (dot. dotacji na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli),
 16. udzielenia pomocy finansowej (dot. dotacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt),

r)   udzielenia pomocy finansowej (dot. dotacji na budowę wjazdów przy ul. Krapkowickiej
     w Gogolinie),

s)  dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.

 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                  /-/ Piotr Czok