Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - przebudowa drogi ul. Kościelna w Gogolinie

Gogolin, dnia 09.06.2015

WG.VI.6220.10.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

 

Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 28.04.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.05.2015r.) pełnomocnika Gminy Gogolin ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin - Pana Tomasza Sokulskiego właściciela Biura Usług Technicznych „DROGTOM” z Opola ul. Batalionu „Zośka” 4/305, 45-282 Opole dla przedsięwzięcia pn.:

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kościelnej w Gogolinie
Lokalizacja przedsięwzięcia : ul. Kościelna w Gogolinie, działka nr ew. 565, 662, 656/8, 410
(obręb Gogolin 1) i 424, 449, 491/4, 472, 502, 539, 831/2, 308, 831/4, 576 (obręb Gogolin 2).

 

Informujemy również, że wydano postanowienie w którym postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin).