Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 17 czerwca 2015r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich;
 8. informacja o bezrobociu w gminie;
 9. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2014 rok;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014 rok,
 2. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  Gminy Gogolin za 2014 rok,
 3. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
 4. przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017”,
 5. nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie,
 6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 295, k.m. 3 obręb Karłubiec),
 9. sprzedaży nieruchomości (działka 399/15, k.m.6 obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m.4 obręb Gogolin 1),
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2),
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 164/1 k.m. 3 obręb Gogolin 2),
 15. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,
 16. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

 /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały X_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_h_2019.pdf
PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018.pdf