Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku na PGB Energetyka Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW

WG.VI.6220.13.2015                                                                                                                                         Gogolin, dnia 26.06.2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem nr WG.VI.6220.13.2015 z dnia 26.06.2015r. postanowił nałożyć obowiązek na inwestora : PGB Energetyka Sp. z o. o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 382/1, k.m.3, obręb Zakrzów.

 

Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, inwestor powinien sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235z późn. zm.) ze szczegółową analizą oddziaływania przedsięwzięcia na:

  • środowisko gruntowo – wodne;

  • klimat akustyczny na terenach chronionych;

  • na stan powietrza atmosferycznego – uciążliwość odorowa;

oraz wnikliwą analizą nieuciążliwych i bezpiecznych dla środowiska tras transportu
i dowozu substratów oraz wywozu masy pofermentacyjnej z planowanego przedsięwzięcia.

Raport powinien uwzględniać elementy pozwalające na ocenę spełnienia wymogów art. 81 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235z późn. zm.) tj.: możliwości spowodowania nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry.

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Zakrzów i Gogolin).