Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o uzyskaniu pozytywnej opinii projektu - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na na środowisko

WG.VI.6220.6.2015                                                                                                                                         Gogolin, dnia 30.06.2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 39 ust 1 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.410.79.2015.KM z dnia 15.06.2015r. oraz Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.9022.105.2015.JG z dnia 24.06.2015r. pozytywnie zaopiniowali projekt - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z „Prognozą oddziaływania na na środowisko projektu - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

 

Zapoznanie się w/w dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl  w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl )