Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski

Gogolin, dnia 06.07.2015

WG.VI.6220.7.2014/2015


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 w związku z art.71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, z póź. zm.) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2014r. Pan Jarosława Róg pełnomocnika inwestora : Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o. o. ,47-325 Kamień Ślaski, ul. Lotnicza 5-7 którą reprezentuje Pan Józef Pilch o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :

Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją w sprawie, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek , Siedlec, Urząd Gminy w Izbicku)