Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 17 lipca 2015 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin. Konsultacje prowadzone są na podstawie przepisów uchwały nr LI/423/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1.       Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały z dnia 8 lipca 2015 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
 
2.       Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 17 lipca 2015 r. i kończą w dniu 31 lipca 2015 r.
     
3.       Forma konsultacji
Zgłaszanie uwag i opinii na piśmie przy wykorzystaniu formularza konsultacji na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: os@gogolin.pl

4.       Wyniki konsultacji
Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

PDFProjekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin z dnia 08.07.2015 r..pdf

DOCformularz-konsultacyjny.doc