Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

WG.VI.6220.9.2015                                                                                                                                   Gogolin, dnia 10.08.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w tut. Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony w dniu 06.08.2015r. poprawiony i uzupełniony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” w ramach postępowania o zmianę decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.7610-16/2010 z dnia 11.01.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia z wniosku złożonego w dniu 12.03.2015r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu .

Raport opracował: Platanus Ochrona Środowiska ul. Grażyńskiego 42a/10, 40-126 Katowice.

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) Burmistrz Gogolina zwrócił się ponownie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Malnia, Chorula i Gogolin).