Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

1. Zgodnie z uchwałą nr LI/423/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 17 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.


2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały oraz formularzem konsultacji zamieszczono:
- w Biuletynie Informacji Publicznej – http://www.bip.gogolin.pl/,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.


3. Uwagi i opinie na piśmie można było składać do dnia 31 lipca 2015 r.:
- w Urzędzie Miejskim w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6,
- drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: os@gogolin.pl.

4. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 uwaga do konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin. Przedstawiona uwaga do projektu dotyczyła doprecyzowania częstotliwości odbierania żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów w zależności od okresu roku. Przedstawiona uwaga została uwzględniona w projekcie uchwały w brzmieniu dostosowanym do istniejącego w projekcie sposobu określania okresu roku, w którym obowiązuje dana częstotliwość odbierania odpadów.