Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 16 września 2015r.
o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się
XII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja o działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
  Gogolin Sp. z o.o. za okres ostatnich 12 miesięcy.
 8. przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r. wraz z załącznikami;
 9. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.,
 10. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015r.;
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. wprowadzenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2015-2016”,
 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,
 4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 200 k.m.4 obręb Gogolin 2),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 266/2 k.m.3 obręb Gogolin 1),
 9. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 10. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,
 11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok