Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

Gogolin, dnia 14.09.2015

 

WG.VI.6220.9.2015

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Poz.1235 z poźn. zm.) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 09.03.2015r. (data wpływu: 12.03.2015r.) wydana została decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” Nr WG.VI.7610-16/2010 z dnia 11.01.2011r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych
w miejscowości
Gogolin, Malnia, Chorula).