Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin

30/09/2015    S189    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.II.III.IV.VI

Polska-Gogolin: Usługi związane z odpadami

2015/S 189-343093

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6
Osoba do kontaktów: Ryszard Jagodziński
47-320 Gogolin
POLSKA
Tel.: +48 774076832
E-mail:
Faks: +48 774666247

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gogolin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Gogolin.

Kod NUTS PL522

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Zamawiającego.
2. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Zamawiającego.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Zamawiającego.
2. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01.
b) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów o kodach: 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 99.
c) Odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w pkt. b) niniejszego ustępu, do których zalicza się: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 16 01 03, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07.
d) Wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zestaw specjalistycznych pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych.
e) Opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
f) Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Zamawiającego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 895 325 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy:
Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001.
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie – pokój nr 5 ( parter budynku Urzędu ) ul. Krapkowicka 6.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium przelewem, pieniądze winny znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy. Szczegółowe zasady rozliczeń i płatności określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Konsorcjum.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
Zaświadczenie Burmistrza Gminy Gogolin o wpisie do rejestru działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012 poz. 391 z późn. zm.).
Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, opisane w art. 28 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru opisany w art. 49 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 PLN lub polega na zasobach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Wiedza i doświadczenie – Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jednej usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto lub dwie usługi o wartości łącznej nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto.
3. Potencjał techniczny – Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, ze dysponuje następującym potencjałem technicznym:
a) samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie, z pojemników 120 l–1 100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 3 szt.;
b) samochodem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP7, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt.;
c) samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów zbieranych w workach plastikowych, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt.;
d) bazą magazynowo-transportowo-biurową na terenie Gminy Gogolin lub w odległości maksymalnej 60 km od granicy Gminy Gogolin w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się:
pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników;
zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet;
miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
legalizowana samochodowa waga najazdowa – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;
punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.
Uwaga:
1. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu.
2. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system:
a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów;
b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
3. Pojazdy do odbioru odpadów z pojemników i w workach powinny być wyposażone w system informatyczny i urządzenia umożliwiające pobieranie informacji z oznakowania pojemników/worków, w celu określenia: ilości (szt.) i rodzaju opróżnianych pojemników/zabieranych worków, daty i godziny odebrania poszczególnych rodzajów odpadów oraz danych nieruchomości (identyfikacja właściciela), z której są odbierane odpady. Odczytane dane należy przekazywać raz w miesiącu do Zamawiającego lub umożliwić dostęp Zamawiającemu do tych danych za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Wymagane jest, aby teren bazy magazynowo-transportowo-biurowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym oraz wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy magazynowo-transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145).
5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia – Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli dysponuje/będzie dysponować następującymi osobami:
a) minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac;
b) minimum 7 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze), w tym 3 osobami posiadającymi uprawnienia kierowcy.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 97

2. Edukacja ekologiczna. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

WG.I.271.3.2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

6.11.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 6.11.2015 - 10:15

Miejscowość:

Gogolin, ul. Krapkowicka 6, sala posiedzeń – parter budynku.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Corocznie lub raz na 2–3 lata.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w niniejszej SIWZ.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub e-mailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 art. 182 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.9.2015


Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

Załączniki:

DOCzał. nr 8- Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
DOCzał. nr 7 - wzór umowy.doc
DOCzał. nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 5 - Wykaz osób.doc
DOCzał. nr 4 - Wykaz narzędzi.doc
DOCzał. nr 3 - Wykaz wykonanych usług -zał. nr 3.doc
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie 22 ust. 1 uzp 2.doc
DOCzał. nr 1 - Formularz oferty.doc
DOCSIWZ.doc