Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 października 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
 8. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2014/2015;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.,

- zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego
w Strzelcach Opolskich na kadencję od 2016r. do 2019r.,

- przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

- przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników,

- podjęcie ww. uchwały.

 1. o zmianie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie
 2. uchylenia Uchwały Nr VIII/51/95 Rady Miejskiej Gminy Gogolin z dnia
  29 kwietnia 1995r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Gogolin,
 3. szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu ochrony środowiska,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr działki 294/80 z k.m. 4 obręb Gogolin 1)
 6. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 1. rozpatrzenie ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Kamień Śląski o uwzględnienie
  w projekcie budżetu Gminy Gogolin na 2016r. przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego,
 2. wolne wnioski i informacje;
 3. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok